01.11.2017  - Simo Rintakoski -  Tiedon visualisointi

Visuaalisen kommunikoinnin voima

Päivittäisen informaation määrän on arveltu kasvaneen vuodesta 1986 vuoteen 2011 viisinkertaiseksi (Alleyne, 2011), eikä tiedon määrä ole ainakaan pienentynyt sen jälkeen. Digitalisaation huima etenemisvauhti tuo jatkuvasti yhä enemmän dataa saataville. Tietoa tulee valtavasti ja useista lähteistä, mikä johtaa helposti informaatioähkyyn eli tilaan, jossa ihminen on kykenemätön suodattamaan tarvitsemaansa informaatiota (Wikipedia). Informaatioähkystä kertovat myös tutkimukset, joissa on havaittu ihmisten lukevan vain 28 % artikkelin sanoista yhdellä lukukerralla (Nielsen, 2008).

Tiedon tuottajan näkökulmasta haluttua informaatiota onkin monissa tilanteissa saatava siirtymään kohderyhmille aiempaa enemmän ja tehokkaammin. Tehokkaamman informaation välittämisen lisäksi on myös pystyttävä erottautumaan suuresta massasta.
Visualisoinnin avulla voidaan tehdä tietoa näkyvämmäksi sekä keventää informaatiotaakkaa helpottamalla ja nopeuttamalla tiedon ymmärtämistä. Sanonta ”kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa” kuvaakin erinomaisesti visualisoinnin tehokkuutta tiedon tiivistämisessä.
Business Intelligencen puolella laajoja aineistoja tarkasteltaessa visualisointia käytetään avuksi samankaltaisuuksien ja eroavaisuuksien havaitsemisessa, poikkeavien havaintojen löytämisessä sekä yleisesti trendien kuvaamisessa. Visualisointi on myös tärkeässä osassa tietoon perustuvassa päätöksenteossa, ja se kulkee käsi kädessä analytiikan kanssa.

Visualisoinnissa on kuitenkin huomioitava, että sekava tai jopa virheellisesti valittu esitystapa vaikuttaa haitallisesti tiedon välittämiseen. Ei siis ole yhdentekevää, miten asia esitetään tai mitä metodeja visualisoinnissa käytetään. Lisäksi on huomioitava, että tiivistettäessä informaatiota myös menetetään. Visualisoinnin käytön ei siis myöskään tulisi olla automaatio, vaan sitä tulee hyödyntää harkitusti ja perustelluissa tilanteissa.

Visualisoinnin hyödyntämistä helpottaa se, että perustiedoilla pääsee hyvin alkuun, eikä esimerkiksi syvää tuntemusta matemaattisista malleista vaadita. Hyvän alkusysäyksen tiedon visualisoinnille saat osallistumalla 22.11. pidettävään Aureoliksen webinaariin Visualisoinnin parhaat käytännöt – Erotu joukosta tiedon visualisoinnin avulla. Webinaarissa käsitellään visualisoinnin perusteita ja hyviä käytäntöjä, käydään läpi yleisimpiä kuvaajatyyppejä ja niiden käyttötarkoituksia sekä tarkastellaan tiedon visualisointia Business Intelligencen näkökulmasta.

Tervetuloa mukaan!
Simo

Lähteet

Alleyne, R. (11 Feb 2011). Welcome to the information age – 174 newspapers a day. The Telegraph.

Nielsen, J. (2008). How Little Do Users Read?

Informaatioähky