16.03.2020  - Petri Lehto - 

Miten löytää työn mielekkyys – positiivisuus vie pitkälle

Moni meistä varmasti miettii aikaisempaa enemmän työn mielekkyyttä. Työn tekeminen kotona toimiston sijaan on erilaista. Pois ovat jääneet mm. yhdessä tekeminen, lounaat työkavereiden kanssa sekä työpaikalla tapahtuvat kokoukset. Kaikki nämä osatekijät työssä ja työtehtävien ympärillä ovat ainakin minulle osa työn mielekkyyttä.

Työn mielekkyydestä kirjoitetaan paljon, ja se koetaan syystäkin tärkeäksi. Kuka meistä haluaa tehdä työtä, joka ei ole mielekästä? Mielekäs työ motivoi sekä innostaa, ja hyvä motivaatio auttaa tekemään työn vielä paremmin.

Omasta mielestäni työ on mielekästä, kun opin uutta ja voin hyödyntää kaikkea osaamistani. Työ on minulle mielekästä, kun saan auttaa muita tai olla muille hyödyksi, saan työt tehtyä ja työ sisältää myös rutiineja. Omalla työurallani olen ollut onnekas, koska olen aina saanut tehdä mielekästä työtä.

Työn mielekkyys ja konsultin arki

Kaikilla meillä on ollut aamuja, kun työn aloittaminen on ollut vaikeaa. Edessä on ollut rutiininomainen tai haastava työtehtävä. Vastakohtana taas on ollut aamuja, jolloin edessä on ollut mielenkiintoinen tehtävä, jonka aloittamista on innolla odottanut. Kun työtä ei koe mielekkääksi, on sen aloittaminen ja suorittaminen haastavampaa, eikä tuottavuuskaan ole aina parhaimmillaan.

Kun ajatukset pyörivät monissa eri työtehtävissä, tuntee jatkuvaa kiirettä ja mikään ei tunnu sujuvan. Vaikka työ olisikin mielekästä, jatkuva kiireen tunne syö mielekkyyden kokemusta. Kun voi itse vaikuttaa työn sisältöön, tekemisen tapoihin ja päämäärään, voi mielestäni vaikuttaa myös työn mielekkyyteen.

Konsultin työssäni näen, että kaikki työn tekoon negatiivisesti vaikuttavat asiat on parempi tuoda heti esiin ja etsiä niihin ratkaisua. Asiakkaan kokemus muodostuu tehdystä työstä ja työn laadusta. Jos konsultti ei koe työtä mielekkääksi on vaarana, että myös työn laatu kärsii.

Työn mielekkyys ja motivaatio

Kaiken kiireen keskellä meidän olisi välillä hyvä pysähtyä tarkastelemaan oman työn sisältöä, työtehtäviä ja sitä, ovatko tehtävät mielekkäitä. Meidän tulisi tarkastella asioita kriittisesti, mutta pohtia myös myönteisiä asioita. Kun on tunnistanut työn mielekkyyteen vaikuttavat tekijät, voi yrittää muokata työtehtäviensä sisältöä.

Pyrkimys mielekkääseen työhön voi vaatia myös rohkeutta tuoda työpaikalla esille niitä työtehtäviä, jotka eivät motivoi. Uskon, että kenenkään esimies ei pistä pahakseen sitä, että keskustellaan työtehtävistä ja siitä, miten työviihtyvyyttä ja työn mielekkyyttä voitaisiin parantaa. Olemme kuitenkin kaikki erilaisia, ja toisille tämän asian esille tuominen on luontevampaa kuin toisille. Itse olen sen verran vanhaa koulukuntaa, ettei tällaisten asioiden esille ottaminen ole kovin luontevaa. Tämä kuitenkin kannattaa. Työpaikoilla motivaatiotekijöitä tulisi tuoda esille, ja tämä tulisi nähdä enemmänkin mahdollisuutena kuin negatiivisena kannanottona.

Myös palaute vaikuttaa työn motivaatioon. Palaute voi auttaa suhteuttamaan omaa suoritusta todellisuuteen. On mahdollista, että itse on liian ankara arvioidessaan omaa työstä suoriutumista. Aina töitä ei ole mahdollista tehdä niin hyvin, kuin on halunnut tai suunnitellut. Kannattaa ottaa tavaksi antaa palautetta työkaverille tai esimiehelle. Kun saa palautetta, voi samalla arvioida omaa työpanostaan.

Positiivisuudella pääsee pitkälle

Tätä blogitekstiä kirjoittaessani olen joutunut pohtimaan tarkemmin työn mielekkyyttä ja arvioimaan, onko oma työni todella mielekästä. Kyllä, koen työni mielekkääksi. Me kaikki olemme kuitenkin erilaisia. Siinä missä toisille työ on vain työtä, niin toinen miettii hyvin tarkkaan, mitä työtä haluaa tehdä. Erilaisuudessa piilee mahdollisuus, siinä missä toiselle jokin tehtävä on mielekäs, toiselle se ei välttämättä ole.

Lopuksi tiivistäisin ohjeeni työn mielekkyyden etsijöille seuraavasti:

Ole positiivinen. Negatiivisuudella ei pääse pitkälle. Pyri näkemään asiat positiivisesti ja näkemään myös onnistumiset. Positiivisuudella on tapana tarttua.